Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla
Buknaiciu pagrindine mokykla.MKE.2010-07-05.jpg
Informacija
Adresas: LT 89310 Reivyčių sen., Buknaičių k.
Mokinių skaičius: 87
Mokytojų skaičius: 15
Klasių komplektų skaičius: 6 (2008/2009 m.m.)
Šiame pastate mokykla veikė 1933-1998 m.
Buknaičių pradžios mokyklos pažymėjimas, 1934 m.
Buknaičių pradžios mokyklos pažymėjimas, 1944 m.

BUKNAIČIŲ HENRIKO NAGIO PAGRINDINĖ MOKYKLA buvo Buknaičių gyvenvietėje. Nuo 2008-09-01 buvo Kalnėnų vidurinės mokyklos skyrius, 2011-09-01 uždarytas.

Istorija

XIX a. pab. Kontvainio sodyboje veikė slapta lietuviška mokykla (daraktorius Kazimieras Jagminas). 1920 m. Buknaičių kaime įsteigta pirmoji pradinė mokykla. Ją išlaikė Mažeikių savivaldybė, mokytojams algas mokėjo Švietimo ministerija. Mokykla veikė J. Zubino, A. Norkaus, I. Smilgio (trumpą laiką) ir P. Gailiaus sodybose. Pirmosios mokytojos – C. Jokupaitė ir B. Kontrimaitė, nuo 1923 metų pradeda mokytojauti Antanas Giniotis ir Antanas Kazlauskas. 1927 m. mokytoja Bronislava Paltarokaitė-Bukantienė, bet lapkričio 1 d. išvyko dirbti į Reivyčių pradinę mokyklą, o į jos vietą iš tos mokyklos buvo atkelta Marija Laucevičiūtė [1], [2]. 1932 m. mokyklą baigė 5, 1933 m. – 4, 1934 m. – 9 mokiniai. 1933 m. mokykla buvo perkelta į naują dviaukštį raudonų plytų pastatą, priklausiusį valsčiaus viršaičiui Augustui Venckui. Pirmame aukšte gyveno šeimininkai Venckai. Klasė įkurdinta antrame aukšte, čia buvo rūbinė, kuri paversta skaitykla, o mokytojai atiteko dviejų kambarių butas su virtuve. Mokytojos virtuvę dažnai panaudodavo mokyklos ir mokinių reikalams. Buknaičių komplekte mokėsi 65 mokiniai. Veikė rankdarbių ir meno saviveiklos būreliai. Mokyklos bibliotekėlėje buvo apie 100 knygų.

Mokykla turėjo kelis komplektus: Buknaičių (Venckaus sodyba), Knabikų (Gailienės sodyba, mokytoja Elžbieta Karvelytė), Kabaldikų (Kryžanausko sodyba, mokytoja Juzefa Kontenytė-Lauraitienė). 1934 m. mokyklai vadovavo Rozalija Juočerytė-Spingienė, kuri buvo pradėjusi kurti kraštotyros kampelį, organizavo jaunimo vakarus ir skaitė paskaitas apie elgesio kultūrą ir higieną. 1935 m. mokykla pavadinta pradine, mokytoja 1935-09-01 pradėjo dirbti Julija Janišauskaitė (iki 1944 m., pasitraukė į Vakarus). Tikybą dėstė kunigas S. Budvytis, po to J. Pletkus. Knabikų pradinėje mokykloje (Gailienės ūkyje) dirbo šie mokytojai: A. Abromaitytė, Kostas Šiaulys, Jadvyga Krankalytė, Anelė Valatkienė, K. Strazdauskas, Marija Misiukevičienė, Kabaldikų - Danutė Paltarokaitė, Aldona Sabanskytė. Knabikų ir Kabaldikų komplektuose mokydavosi apie 30-35 mokinius. Mokiniai baigę ktvirtą klasė turėjo laikyti egzaminus.

Karo metais Buknaičių pradinėje mokykloje veikė vokiečių karo lauko paštas, bet ji dirbo. Karo metu J. Janišauskaitė vienus metus mokė ir penktąją klasę, nes tėvai bijojo savo vaikus leisti mokytis į Mažeikius į penktąją klasę, nes vokiečiai gaudydavo didesniuosius mokinius darbams. Tą penktą klasę lankė trys mokiniai iš Knabikų mokyklos, du iš Kabaldikų komplekto ir du iš Buknaičių. Karo pabaigoje Buknaičių komplekte vienus metus veikė vakariniai kursai nebaigusiems prad. mokyklos. Kursus lankė 15-20 vyresnio jaunimo ir suaugusiųjų. Lietuvių kalbos mokė J. Janišauskaitė, rusų k. - Juozas Jablunskis. 1945 m. pirmoji klasė buvo Keršienės ūkyje, mokė mokytojas Molis.

1949 m. atidaryta penktoji klasė, jos auklėtoja Bronė Beržinskaitė. Mokyklos direktore dirbo Danutė Taurinskaitė, mokytojavo Bronė Beržinskaitė, Danutė Srigūnaitė–Labžentienė. 1950 m. atidaryta šešta klasė. 1951 m. mokykla tapo septynmetė, jai 10 metų vadovavo Bronė Samaitė–Ratininkienė. Per tą laikotarpį mokytojų būrį papildo O. Jurkšaitė, V. Puzinas, O. ir A. Borisai, 1952 m. - Stasė Puzinienė, Lucienė, 1953 m. - F. Mišeikienė, Antanas Ratininkas, A. Niemčauskas, A. Stonytė. 1959/1960 m.m. mokytojų kolektyve pradėjo dirbti Jovita Pociutė (ji vadovavo mokyklos ir kolūkio meno saviveiklai, dirbo pradinėse klasėse) ir Milda Vaitiekutė.

1961 m mokyklai pradėjo vadovauti Filomena Mišeikienė. Nuo 1963 metų reorganizuota į aštuonmetę. 1964 m. išleista pirmoji VIII klasės laida – 10 mokinių (klasės auklėtoja Stefa Saltonienė). Tais metais mokykloje dirbo šie mokytojai: Jukūnienė, Vaičiuvienė, A.Poškus, K.Strazdauskas. 1964/1965 m.m. mokyklą baigė 18 mokinių. 1965/66 m.m. į mokytojų kolerktyvą įsijungė A. Mėlynienė. 1968/69 m.m. į mokyklą atvyko dirbti mokytojai O. Juškienė, Jovita Pociutė ir S. Poškevičiūtė. Tais metais buvo gabi mokinė Vida Prazauskaitė, kuri apdovanota kelialapiu į Arteką.

1977/78 m.m. mokėsi 127, 1980/81 m.m. - 100 mokinių. 1982-1989 m. į mokytojų kolektyvą atvyko dirbti mokytojai Z. Majauskienė, V. Malūkas, I. Dulkienė, A. Knystautas. Nuo 1987 m. mokykla devynmetė, o nuo 1993 m. – pagrindinė. Nuo 1933 iki 1998 m. mokykla veikė Mažeikių valsčiaus viršaičio Augusto Venckaus name. Mokykloje jokių patogumų nėra, apšildymas krosnimis, kūrenama malkomis, vanduo semiamas iš šulinio. Antrame aukšte klasės pereinamos, nėra sporto salės.

1992 m. rudenį pradinių klasių mokiniai perkelti į Buknaičių kaimo lopšelio – darželio patalpas.

1998 m. sausio 27 d. Mažeikių rajono Tarybos sprendimu mokyklai suteiktas išeivijos poeto Henriko Nagio vardas, o nuo rugsėjo 1 d. vyresniųjų klasių mokiniai pradėjo mokytis naujame rekonstruotame pastate, kuriame buvo kolūkio kontora [3]. 1998 m. dirbo šie mokytojai: R. Arbatauskienė (m-klos direktorė, dėstė istoriją), R. Dževečkienė (pavaduotoja, geografija), O. Juškienė (gamta, kūno kultūra, chemija), M. Muračiovienė (algebra, fizika; pirmoji mokykloje įgijusi vyr. matematikos mokytojo vardą 1995/96 m.m.), Z. Majauskienė (rusų k., etika, biologija), V. Malūkas (lietuvių k.), Z. Alimienė (muzika), T. Damulienė (dailė, darbai), V. Knystautas (darbai), G. Mažeikaitė (anglų k.), A. Valantinienė (pradinių kl.), R. Polienė (pradinių kl.) ir V. Dimienė (prad. kl.). 1996/1997 m.m. mokykloje jau 8 mokytojams buvo suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Iki 2000 m. mokykloje dirbo 98 pedagogai, baigė apie 650 mokinių.

Direktoriai

Danutė Taurinskaitė (1949-1951 m.), Bronė Ratininkienė (1951-1961 m.), Filomena Mišeikienė (1961-1983 m.), B. Vaičiuvienė (1983 m.), B.Niemčiauskienė (1983-1987 m.), R. Arbatauskienė (1987-2007 m.).

Mokytojai

Prieš Antrąjį pasaulinį karą mokykloje dirbo nusipelniusi pedagogė, vadovėlių autorė Julija Janišauskaitė. Pokario metais dirbo: Aldona Abromaitytė, Kostas Šiaulys, Marija Misiukevičienė, Bronė Beržinskaitė, Vytautas Puzinas, Bronė Ratninkienė, Filomena Mišeikienė, Feliksas Borisas, Ona Jurkštaitė, Birutė Žernytė, Stefa Saltonienė, Ona Juškienė (ilgiausiai išdirbusi mokytoja - 36 metus), Antanas Poškus ir kiti. Mokykloje dirbo 98 pedagogai.

Mokiniai

Mokyklą yra baigę: pedagogai S. Antanavičienė, B. Juočerienė, S. Šapienė, chemikas V. Beišinas, architektas G. Žiubikas, inžinierius statybininkas V. Galminas, prokuroras P. Geryba, LR generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, rašytojas Povilas Mileris. Mokyklą baigė apie 630 mokinių.

Veikla

Mokykloje veikė jaunųjų gamtininkų, jaunųjų literatų-kraštotyrininkų, sportininkų ir kt. būreliai, daug metų veikė lėlių teatras. Mokyklos vaikų kino teatro būrelis „Vadakstis" (mokyt. Nijolė Paliutytė) respublikoje laimėjo pirmą vietą. Buvo įkurti choreografijos, muzikos, dailės ir kt. būreliai, kultivuoja beisbolą. 1998 metais į Bukaničius buvo atvykę Lietuvos Mažosios beisbolo lygos prezidentas Valentinas Bubulis ir JAV leitenantas – pulkininkas Elliot'as D.Fellman'as, padovanoję aprangą ir kitus reikmenis, supažindinę vaikus su beisbolu. Mokykla bendradarbiauja su pasienio užkardos darbuotojais.

1999 metais O.Juškienės ir direktorės Reginos Arbatauskienės sumanymu, mokykloje įsteigtas muziejus. 2004 m. mokykla dalyvavo PHARE projekte „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse”, iš kurio gavo kompiuterius, baldus.

Šaltiniai

  1. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 2. P. 223.
  2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 10. - P. 1137.
  3. Duris atvers nauja mokykla // Santarvė. - 1998. - Liep. 28. - Nr. 85.

  • V. Beniušienė. Buknaičių mokyklos istorija. - Buknaičiai, 1998 - 84 p.
  • Poškus A. Buknaičių pagrindinei - 75-eri metai // Gimtinė. - 1995. - Nr. 8. - P. 6.
  • Vytautas Malūkas. Tarybos darbe - nauji vėjai // Santarvė. - 2011. - Geg. 28. - Nr. 60. - P. 3.
  • Erika Bertašienė. Mokyklos istorija // Trečiadienio valanda. Būdo žemaičių priedas. - 2006. - Saus. 25. - Nr. 3.
  • Antanas Poškus. Buknaičių Henriko Nagio pagrindinės mokyklos aštuoniasdešimtmečiui // Būdas žemaičių. - 2000. - Spal. 13. - Nr. 78. - P. 6.
  • Regina Arbatauskienė. Buknaičių mokykloje - dvigubas jubiliejus // Santarvė. - 2000. - Spal. 7. - Nr. 117. - P. 2.