Laižuvos apylinkės vykdomasis komitetas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LAIŽUVOS APYLINKĖS VYKDOMASIS KOMITETAS, Mažeikių apskrities Laižuvos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945-01-26 - 1950-06-20); Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950-06-20 - 1977-10-07); Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1977-10-07 - 1990-04-16).

Mažeikių apskrities Laižuvos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos (darbo žmonių deputatų taryba toliau -- DŽDT) vykdomojo komiteto veikla atkurta 1945 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-01-26 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“. Laižuvos apylinkės DŽDT -- valstybinė valdžios institucija apylinkėje, o Laižuvos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas -- DŽDT vykdomasis ir tvarkomasis organas, renkamas iš darbo žmonių deputatų tarybos narių ir atskaitingas tarybai. Vykdomajame komitete veikė nuolatinės komisijos. Laižuvos apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto funkcijos -- vadovauti kultūrinei, politinei, ūkinei apylinkės veiklai, pavaldžioms apylinkės DŽDT organizacijoms, sudaryti vietos biudžetą, liaudies ūkio planus, rūpintis viešąja tvarka ir piliečių teisių apsauga.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1950-06-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR administracinio ir teritorinio padalijimo“ Laižuvos apylinkė buvo priskirta Mažeikių rajonui. Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto atliekamos funkcijos nepasikeitė.

Vadovaujantis TSRS 1977-10-07 įstatymo Nr. 6367-IX „Dėl TSRS konstitucijos (pagrindinio įstatymo) įsigaliojimo tvarkos“ 2 straipsnio nustatyta tvarka, vietinius valstybinės valdžios organus, išrinktus iki 1977 m., imta vadinti liaudies deputatų tarybomis (liaudies deputatų taryba toliau -- LDT), todėl įstaigos pavadinimas pasikeitė. Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės LDT vykdomojo komiteto atliekamos funkcijos nepasikeitė.

Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės LDT vykdomasis komitetas veikė iki 1990-04-16. 1990-04-17 Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės LDT ir vykdomojo komiteto funkcijas perėmė Mažeikių rajono Laižuvos apylinkės taryba ir viršaitis.1995-05-02 reorganizuota į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Laižuvos seniūniją.

Pirmininkai

  • Leonas Garbenis, 1971
  • Ildifonsas Vilkas
  • Aldona Drazdauskienė
  • Algimantas Velička
  • Antanas Meldaikis

Viršaičiai

  • Raimundas Jurkūnas, 1990-1993
  • Angelė Klemenienė, 1993-1995

Kiti straipsniai