Užlieknės pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Užlieknės pagrindinė mokykla
Užlieknės pagrindinė mokykla
Užlieknės pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT-89322 Tirkšlių sen., Užlieknės k.
Tel./Faksas: 8-443-48144
Direktorė (-ius): Emilija Kersnauskienė
Mokinių skaičius: 98
Klasių komplektų skaičius: 7 (2008/2009 m.m.)

UŽLIEKNĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA. 1919 m. ūkininko Antano Virkučio gyvenamajame name įkurta Užlieknės pradinė mokykla. Pirmoji mokytoja buvo Ona Čepauskytė. Visą mokyklos inventorių: rašymo lentą, suolus, stalą, kėdę - padarė valstiečiai, kurių vaikai ėjo į mokyklą. Kadangi Virkučio sodyba buvo kaimo gale ir vaikams tekdavo toli eiti, tai 1922 metais mokykla buvo perkelta pas Antaną Švažą, kuris gyveno kaimo centre. Mokėsi 25 mokiniai, už mokyklos patalpas reikėjo mokėti 450-500 Lt. 1923 metais tik vienerius mokslo metus į Užlieknę atvyko mokytoja Kazimiera Jundulaitė. Po vienerius mokslo metus mokykloje dirbo Zuzana Šiuipytė ir Mykolas Biliūnas. Už patalpų nuomą reikėdavo mokėti 450-500 litų. Valsčius dengdavęs didžiąją dalį, o likusią nuo 50 iki 100, tekdavo sumokėti vaikų tėvams.

Antano Švažo (vėliau sūnaus Prano) sodyba, kurioje 1922-1965 m. veikė Užlieknės pradinė mokykla. Ją yra baigęs kalbininkas Aleksas Girdenis. Ilgą laiką šioje troboje buvo įsikūrusi Užlieknės biblioteka

1926 m. Užlieknėje pradėjo dirbti mokytoja Janina Juzumaitė, kurią 1930 m. pakeitė Jonas Aukštikalnis (dirbo iki 1933 m.). Išlikęs perdavimo aktas, kuriame nurodomas visas inventorius - 10 suolų, viena lenta, stalas ir kėdė. Po J.Aukštikalnio mokytojavo T.Mažeika - jis dirbo iki 1941 m. 1941-1943 m. čia dirbo mokytojas Juozas Naujokaitis. Vietoj jo 1942-1943 m.m. mokyklos vedėja paskirta Br. Kuodytė-Gelžinienė.

Nuo 1944 m. Užlieknėje jau buvo du mokyklų komplektai - vaikus mokė ir pas A.Švažą, ir pas Stasį Jakutį. Dirbo mokytojos Cecilija Sidabraitė ir Jadvyga Račinskaitė. 1949 m. buvo trys komplektai - du Užlieknės k. ir vienas Medžialenkės k. pas Feliksą Šimkų. 1949 m. Medžialenkės kaimo mokykla buvo priskirta Užlieknei. Tada mokėsi: Užlieknės I-III klasėse - 41, II-IV klasėse - 32, o Medžialenkės I-IV klasėse net 57 mokiniai (I kl. -16, II kl. - 20, III kl. - 13, IV kl. - 8). Mokyklos vedėja tuo metu dirbo Regina Jankauskaitė. 1953 m. Medžialenkėje pradėjo dirbti mokytoja Šukytė. Pastaroji mokykla 1954 metais uždaryta, o atidaryta Meškelių kaime. Dėl to Užlieknėje beliko du komplektai.

1953 m. Užlieknėje pradėjo dirbti S. Valantinienė. Užlieknės mokyklos vedėja buvo paskirta O. Kuodytė-Virkutienė.

Mokinių skaičius mokykloje sparčiai augo, todėl mokinių tėvai pageidavo, kad kaime būtų aštuonmetė. Palaipsniui buvo atidarytos papildomos klasės, atvyko dirbti daugiau mokytojų: Teresė Girtienė, Birutė Kristutytė-Bogvilienė, Genovaitė Misiūnaitė-Kučkienė. 5-7 klasės buvo įformintos kaip Krakių aštuonmetės filialas.

1959 m. buvo atidaryta penkta klasė, kuri priklausė Krakių aštuonmetei mokyklai. Su šia klase dirbo mokytoja Teresė Girtienė. 1961 m. atidaryta VI klasė. 1962 m. pas Balvočių atidaryta VII klasė - Krakių ašt. mokyklos filialas. Mokymo dalies vedėja buvo O. Virkutienė. V-VII kl. dirbo po pietų tose pačiose patalpose, kur mokėsi pradinės klasės.

1963 m. mokykla tapo savarankiška Užlieknės aštuonmetė mokykla, O. Virkutienė paskirta šios mokyklos direktore. Tuo metu mokykloje dirbo šie mokytojai: Valantinienė ir Kulvinskytė - pradinėse klasėse, T. Girtienė, G. Misiūnienė, A. Žilytė, S. Gargasaitė, B. Nabažienė ir D. Kaveckaitė - vyresniųjų klasėse dėstė savo srities dalykus. 1964 m. įkurta pionierių organizacija, kuri pavadinta Zojos Kosmodemjanskajos vardu. Draugovėje buvo 31 pionierius. Pirmoji pionierių vadovė - mokytoja Danutė Kaveckaitė, pirmoji draugovės tarybos pirmininkė - Regina Kriaučiūnaitė. Buvo sudaryti keturi pionierių būriai: M. Gorkio, J. Janonio, J. Gagarino, S. Nėries. 1964 m. komjaunimo organizacijoje buvo 14 narių. Komjaunimo organizacijos iniciatyva mokykloje buvo imamasi įvairių priemonių mokinių pažangumui kelti. Paskelbtas konkursas išaiškinti pažangiausiai klasei, kuri per trimestrą gaus mažiausiai trejetų ir dvejetų. Pirmoji vieta atiteko VIII klasei, už tai ji pabuvojo Kaune: aplankė IX fortą, Kauno hidroelektrinę ir kitas vietoves. Kitame trimestre komjaunuoliai paskelbė konkursą kovai su pamokų praleidinėjimu. Kai kurie komjaunuoliai mokė mažaraščius kolūkiečius, padėjo atsiliekantiems draugams. Moksleivės V. Rimkutė, I. Sidabraitė, B. Gudinaitė vadovavo pionierių būriams. Ypač gerai su pionieriais dirbo I. Sidabraitė, jos vadovaujamas būrys mokykloje visada pirmavo. Šis būrys dirbo kolūkio bibliotekoje: tvarkė knygas, laikraščius. V. Rimkutė su savo pionierių būriu šefavo poilsio kambarius kolūkio fermose. Komjaunuoliai mėgo ir meno saviveiklą - organizuodavo įvairius vakarus.

1964 m. išleista pirmoji aštuntokų laida. Kadangi mokymo įstaiga veikė trijuose senose pradinės mokyklos patalpose, buvo susirūpinta naujo pastato statyba. 1965 m. rugsėjo mėn. mokytojai ir mokiniai sutiko jau naujoje mokykloje, kuriai vadovavo Ona Virkutienė. 1966-67 metais pradėti įrengti pirmieji du mokymo kabinetai: techninių priemonių ir biologijos. 1967 m. kolūkis pastatė dirbtuves. Aktyvūs mokytojai: Danutė Petrošienė, Genovaitė Kučkienė, Stefanija Končiuvienė, Angelė Pakamaninienė. 1965-1966 m.m. mokykloje įkurti sporto, jaunųjų gamtininkų, turistų, tautinių šokių būreliai, choras, Raudonojo kryžiaus organizacija. 1965-1966 m. atidaryta vakarinė sezoninė VI klasė, kurioje mokėsi 9 mokiniai. 1971-1972 m.m. kiekvieną mėnesį buvo suvedami lankomumo rezultatai. I-III kl. mokiniai, mažiausiai praleidę pamokų, buvo apdovanoti knygomis, o V-VIII kl. - nemokamai gavo vadovėlius. Klasės, pasiekusios geriausių lankomumo rodiklių, buvo apdovanotos ekskursija į Pirčiupį. Tais mokslo metais mokyklą ėmė šefuoti ATĮ, kuri skyrė automašiną ekskursijai, padėjo įsigyti priemonių fizikos kabinetui. 1972-1973 m.m. klasei, kuri geriausiai mokėsi, buvo įteikiama gairelė, o metų pabaigoje premijuojama ekskursija. 1973-1974 m.m. įrengti istorijos ir geografijos kabinetai. 1974-1975 m.m. mokyklos pažangumas pats geriausias per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį - 99,04 proc., tik vienas mokinys liko kartoti kurso. Mokykloje pagerėjo mokytojų kadrai: 5 mokytojai buvo su aukštuoju išsilavinimu, trys - mokėsi neakivaizdžiai. Mokykloje buvo sudaryta mokinių gamybinė brigada, kuri visus metus dirbo mokomajame darže, atliko įvairius bandymus, rudenį talkino kolūkiui nuimant derlių, dalyvavo sąskrydyje Plinkšėse. Šiais mokslo metais buvo parengta meninė programa, su kuria mokiniai dalyvavo apžiūroje ir tarp rajono kultūros namų vaikų meno saviveiklos ratelių užėmė I vietą.

Nuo 1976-1977 m.m. pradėta dirbti kabinetine sistema. 1980 m. mokykloje įrengtas profesinio orientavimo kabinetas, kuris rajoninėje apžiūroje užėmė I vietą. Nuo 1982-1983 m.m. mokykloje veikė prailgintos dienos grupė. Soc. lenktyniavime tarp rajono mokyklų Užlieknės mokykla iškovojo I vietą. Pionierių kambarys rajoninėje apžiūroje užėmė II vietą. 1985-1986 m.m. mokyklos dirbtuvės rajoninėje apžiūroje užėmė III vietą (mokyt. J. Virkutis). Nuo 1964 m. mokykloje veikia kraštotyrininkų būrelis, kuriam su nedidelėmis pertraukomis vadovavo mokytojas J. Virkutis. Kraštotyrininkai buvo sukaupę nemažai medžiagos apie buvusio Užlieknės kolūkio, mokyklos ir apylinkės kaimų gyvenimą. 1990-1991 m.m. mokykloje pradėta dėstyti tikyba (mokyt. E. Stanislovaitienė) ir etika (mokyt. J. Virkutis). 1995-1996 m.m. rajoninėje olimpiadoje jaunieji matematikai užėmė III vietą, skaitovų konkurse I vietą užėmė šeštos klasės mokinė Kristina Milieškaitė, pirmą kartą mokykloje vyko šauniausio moksleivio konkursas. 1996-1997 m.m. atidaryta šešiamečių klasė, su kuria dirbo mokytoja Elena Rimkuvienė. 1997-1998 m. mokykloje įsikūrė gamtos bičiulių būrelis. Pasaulinės žemės dienos proga mokykla gavo šiai dienai skirtą vėliavą. Tais pačiais metais mokykloje įsikūrė Baltų ainių organizacija, joje 16 narių (vad. Birutė Ovčinikova). Nuo 1998 m. kovo 1 d. mokykloje atidaryta valgykla. Joje dirbo virėjos Daiva Malerienė ir Sandra Valantienė.

1995 m. mokykla pašventina. 1999 m. liepos 22 d. minint Užlieknės mokyklos 80 metų jubiliejų, jos kieme pastatytas naujas kryžius su užrašu „Dieve, saugok mus". Medieną kryžiui davė J. Jakimavičius, jį darė A. Kubilinas, V. Troninas, V. Eismontas, V. Putramentas, A. Pakamanis. Kalvis L. Mazeliauskas gamino metalinę tvorelę. Žodžius ant kryžiaus iškalė V. Borusas. S. Merijauskienė padarė emblemą mokyklos vėliavai. Mokyklos dainai žodžius parašė S. navickienė, melodiją sukūrė buvusi muzikos mokytoja B. Blizinkevičienė. Dabar direktorė Emilija Kersnauskienė, 2006 m. kovo mėn. mokėsi 98 mokiniai.

Mokyklos pavadinimai: 1919 m. - Užlieknės pradinė mokykla, 1944 m. - dviejų komplektų pradinė mokykla, 1949 m. - trijų komplektų pradinė mokykla, 1954 m. - dviejų komplektų pradinė mokykla, 1959 m. - priauganti aštuonmetė mokykla, Krakių aštuonmetės mokyklos filialas, 1963 m. - Užlieknės aštuonmetė mokykla, 1987 m. - Užlieknės devynmetė mokykla, 1993 m. - Užlieknės pagrindinė mokykla, buvo 62 mokiniai. 1995 m. pab. įkurtas muziejus (vad. O. Virkutienė), mokykloje mokėsi 82 vaikai. Muziejuje sukaupti vietovardžių, Užlieknės miškų ir pavienių medžių aprašymai, mokyklos istorija, nuotraukos ir kt. [1].

2011 m. Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos jaunimo turizmo centru organizuotame Geriausiai tvarkomų mokyklų aplinkos konkursinėje apžiūroje dalyvavo ir Užlieknės pagrindinė mokykla, vienintelė iš Mažeikių rajono į antrąjį etapą patekusių įstaigų  ; baigiamajame renginyje Vilniuje mokyklos direktorei Emilijai Kersnauskienei renginio organizatoriaiįteikė padėkos raštą, knygų, žoliapjovę ir specialų Vilniaus dizaino kolegijos prizą.

Nuo 1964 iki 1996 m. aukštąjį išsilavinimą įgijo 13 mokyklos auklėtinių. Iš jų net 6 pedagogai. Stanislava Juciutė ir Rolandas Levickis, buvę mokyklos mokiniai, kelerius metus ir patys čia mokytojavo. Tarp aukštąsias mokyklas baigusių ir vienas medikas, kunigas, du inžinieriai, trys žemės ūkio specialistai. 2012 m. mokykla tapo nugalėtoja akcijoje „Mano miestelis be pavojingų atliekų".

Muziejus

1994 m. pradėtas steigti muziejus, kuriame kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie mokyklą ir Užlieknės kaimą (vad. O. Virkutienė). Muziejaus medžiaga naudojasi ne tik mokytojai ir mokiniai, bet ir tėvai. Čia sukaupta gamybinių brigadų raportai, mokyklos istorija (pradėta rašyti 1963 m., autoriai mokytojai Jadvyga Paulauskienė, Jonas Virkutis ir kt.), nuotraukos, vietovardžiai, Užlieknės miškų ir pavienių medžių aprašymai, kitokia pažintinė medžiaga, mokyklą baigusių mokinių albumai ir kt. Užfiksuojama kiekviena šventė, renginiai, turistiniai žygiai, ekskursijos, įvairios reformos.

Direktoriai

  • Ona Virkutienė, 1953-1984 m.
  • Bronius Kryžius, 1984-1986 m.
  • Alvydas Lenkauskas, 1986-1989 m.
  • Stefanija Končiuvienė, 1989-2001 m.
  • Emilija Kersnauskienė, nuo 2001 m.

Mokytojai

Pirmieji mokytojai: Ona Čepauskytė (1919-1923), Jundulaitė (1923-1924), Mykolas Biliūnas (1924-1925), Janina Juzumaitė ((1926-1930), Jonas Aukštikalnis (1930-1933), T. Mažeika (1933-1941), Juozas Naujokaitis (1941-1943), Br. Kuodytė-Gelžinienė (1942-1943, vedėja), Cecilija Sidabraitė (1944-1949), Jadvyga Račinskaitė (1944-1949), O Kuodytė (nuo 1949), Dargienė (1949-1953), S. Valantinienė (1953).

1964 m. dirbo 8, 1968 m. - 10, 1969 m. - 9, 1971 m. - 11, 1990 m. - 13, 1996 m. - 13, 1999 m. - 14 mokytojų.

Mokykloje daug metų dirbo šie mokytojai: Ona Kuodytė-Virkutienė (direktorė), Genė Misiūnaitė-Kučkienė, D. Kaveckaitė-Petrošienė, Jonas Virkutis, Birutė Nabažienė, Angelė Pakamanienė (pavaduotoja), Stefa Gargasaitė-Končiuvienė (pavaduotoja, vėliau direktorė), Z. Jucienė, S. Valantinienė, T. Girtienė, J. Juciutė-Paulauskienė, Stanislava Juciūtė-Sovienė, A. Jakutienė, Emilija Gaurylienė, Milda Pilybienė, Alma Montvydienė, Birutė Ovčinikova ir kt.

Mokiniai

1963 m. mokykloje mokėsi 92, 1964 m. - 102, 1966 m. - 112, 1968 m. - 113, 1970 m. - 109, 1972 m. - 101, 1974 m. - 97, 1978 m. - 101, 1980 m. - 97, 1981 m. - 100, 1982 m. - 90, 1983 m. - 89, 1984 m. - 84, 1985 m. - 77, 1986 m. - 73, 1991 m. - 63, 1992 m. - 60, 1993 m. - 63, 1994 m. - 71, 1995 m. - 79, 1996 m. - 82, 1997 m. - 94, 1998 m. - 104, 1999 m. - 110 mokinių.

1964 m. mokyklą baigė 11, 1977 m. - 17, 1978 m. - 12, 1979 m. - 14, 1980 m. - 14, 1981 m. - 13, 1982 m. - 11, 1983 m. - 10, 1984 m. - 16, 1985 m. - 13, 1986 m. - 11, 1987 m. - 9, 1988 m. - 10, 1989 m. - 6, 1990 m. - 9, 1991 m. - 6, 1992 m. - 10, 1993 m. - 4, 1994 m. - 4, 1995 m. - 7, 1996 m. - 6, 1997 m. - 8, 1998 m. - 11, 1999 m. - 8 mokiniai.

1999 m. I-oje šalies ketvirtos klasės mokinių matematikų olimpiadoje Aleksas Mazeliauskas (mokytoja Genovaitė Kučkienė) pelnė III laipsnio diplomą [2].

Mokyklos daina


Žodžiai S. Navickienės

Muzika B. Bilzikevičienės


Širdyje neblėsta įspūdžiai vaikystės,

Širdyje negęsta meilė amžina.

Tarp laikių pušynų - baltaplytis mūras

Mano mokyklėlė, tik visad jauna.

Čia sudėtas žodis, begalinė meilė

Darbui, šokiui, dainai, Lietuvai brangiai.

O mokyklos kiemas, jo erdvė ir grožis

Kasdienos skambutis kviečiantis mane.

Mokytojo darbas, jo kantrybė, noras

Mus visus matyti, vien gerais, gerais

Kiek jėgų įdėta, nėr kuo išmatuoti

Tų naktų bemiegių, gėrio pamokų.

Šaltiniai

  1. Birutė Rudokienė. Mokyklos muziejuje - ne tik mokyklos istorija // Santarvė. - 1996. - Lapkr. 16. - Nr. 132.
  2. Laima Raugalienė. Užliekniškio moksleivio sėkmė // Santarvė. - 1999. - Geg. 6.

  • Užlieknės mokyklos istorijos metraštis (1919-1999). Sud. J. Paulauskienė, J. Virkutis, O. Virkutienė. Užlieknė, 2003. - 25 p.