Laima Skabickienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Laima Skabickienė

SKABICKIENĖ LAIMA, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, rašytojos Marijos Pečkauskaitė-Šatrijos Raganos premijos laureatė. Metų mokytojo premijos atrankos komisija išrinko 2011-ųjų Metų mokytoja.

Merkelio Račkausko gimnazijos vadovai L. Skabickienę charakterizuoja kaip labai darbščią, iniciatyvią, aukštos kultūrinės kompetencijos mokytoją. Lituanistės asmenybėje ryški kūrėjos prigimtis, todėl jai puikiai sekasi ugdyti mokinius kūrėjus, kurie kasmet dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose jaunųjų filologų konkursuose, Telšių apskrities kūrybinių darbų konkurse „Septintoji kalva“, respublikiniame konkurse gamtos tema ir kt. Mokiniai dažnai pelno laureatų ir diplomantų vardus. Jie svarių laimėjimų pasiekia ir lietuvių kalbos olimpiadose. Respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavusi mokytojos Laimos Skabickienės mokinė 2010 m. apdovanota I laipsnio diplomu.

Įdomios ir turiningos mokytojos Laimos Skabickienės vedamos lietuvių kalbos ir literatūros pamokos. Jos dažnai integruojamos su muzika, etnokultūra, menu, filosofija, istorija. Mokytoja turi savitą vertinimo sistemą, naudoja įdomius, mokymosi motyvaciją skatinančius, metodus. L. Skabickienės mokiniai kasmet gerai ir labai gerai laiko valstybinius brandos egzaminus. Daugelio darbai įvertinti nuo 90 iki 100 balų. Šimtukus per lietuvių kalbos valstybinį egzaminą yra pelnę 8 jos mokiniai.

Mokytoja gerbia kiekvieną mokinį kaip asmenybę, savo gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu sugeba ugdytiniams įskiepyti pagarbą tradicijai ir modernumui, vartotojiškoje aplinkoje ugdyti tikrus kultūros žmones, literatūros gerbėjus ir gimtosios kalbos bei tarmės patriotus. Jos mokiniai iš pradžių su mokytoja, vėliau jau vieni lanko rašytojų, kultūros žmonių gimtąsias ir gyventas vietas, rengia literatūrinius skaitymus, organizuoja vakarus. L. Skabickienė per pamokas, neformaliojo švietimo metu ir per pertraukas su jaunais žmonėmis diskutuoja aktualiausiais kultūros ir kitais viešojo gyvenimo klausimais, paaiškina ir paskatina vertinti, įsižiūrėti, kas yra ir turėtų būti svarbu šiandien.

Rajone L. Skabickienė prisidėjo prie Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo: padėjo kurti ilgalaikius lietuvių kalbos planus, konsultavo rajono lituanistus. Pasisakė apie reformuoto mokymo teksto kūrimą, skaitė pranešimus rajono lituanistų seminaruose. Mokytoja lietuvių kalbos pamokoms yra parengusi įvairių metodinių priemonių, teikė siūlymų sudarant PUPP, brandos egzaminų bei dalyko dėstymo programas. Parengė modulių programas: „Tekstas kaip kalbos ir literatūros objektas" (III–IV kl.), „Sakytinė ir rašytinė kalba" (I kl.), „Teksto kūrimas" (I–II kl.) bei Literatų, Diskusijų klubo, Žemaičių būrelių programas.

L. Skabickienė – aktyvi visuomenininkė, įvairių pranešimų, seminarų autorė. 2001m., 2002m. ir 2003m. Laima Skabickienė vertino valstybinio lietuvių kalbos egzamino darbus. PPRC ir UPC skaitė nemažai pranešimų respublikos lietuvių kalbos mokytojams, kaip: „Literatūrinės tradicijos ir tekstai”, „Etninė kultūra lietuvių kalbos pamokoje”, „Vidurinio ir pagrindinio mokslo egzaminų sistemos reforma”, „Lietuvių kalbos naujo modelio egzaminų turinys”, „Teksto analizės ir interpretacijos taisymas ir vertinimas”, „Valstybinių brandos egzaminų reforma”, „Valstybinio ir mokyklinio lietuvių kalbos egzamino vertinimas”. 1998m. vedė respublikinį autorinį seminarą „Teatrinio meno elementai gimtosios kalbos pamokose“. 2002m. Šilalės ir Raseinių r. Švietimo centruose vedė seminarą „Mito poetika lietuvių literatūroje”. 2011 metais rajono lituanistams surengė autorinį seminarą „Baltiškojo mito ženklai literatūros pamokose“. Mažeikių r. Švietimo centre vedė seminarą lietuvių kalbos mokytojams, kurio tema: „Įvairių mokyklinių žanrų samprata ir realizacija”.

Laima Skabickienė aktyviai dalyvauja Žemaičių akademijos veikloje: konferencijose jos skaityti pranešimai išspausdinti leidiniuose „Seda“ (1999), „Renavas“ (2001); redagavo VDU parengtus leidinius „Žemalė“ (2007), fotoalbumą „Chaimas Kaplanskis“ (2007), „Rokitai Kenstaičiuose“ (2010).

Apibendrinta L. Skabickienės, kaip lietuvių kalbos mokytojos, medžiaga etninės kultūros tema yra įtraukta į PPRC parengtas kompiuterines priemones „Gyvūnijos pasaulis tradicinėje kultūroje“ (2005) ir „Lietuvių etninės kultūros vertybės“ (2007). Pedagogė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Parengė projektą Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas. Gautas finansavimas. Apibendrinta gimnazijos lituanistinė veikla. Mokytoja aktyvi projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferenciavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui” dalyvė: rašė detaliuosius planus, programas, skaitė pranešimus UPC rengtuose seminaruose, prisidėjo prie gimnazijos prezentacijos UPC surengtoje Mokyklų mugėje. Be to, mokytoja Laima dalyvauja tarptautiniuose Comenius projektuose „Tvirtų tiltų tiesimas apjungiant visą Europą, mokantis visą gyvenimą”, „Pažvelk į vandens lašą ir jame pamatysi visą pasaulį“. Mokytoja prisideda prie ekologinės veiklos plėtojimo, dalyvavo Švedijoje, Kroatijoje organizuotuose renginiuose. 2007m. dalyvavo tarptautiniame projekte „Lietuvių etninės vertybės Europoje". Šiuo metu dalyvauja respublikiniame projekte AKIM. (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms). Rajone vadovauja Jaunųjų kalbos bičiulių draugijai.

Šalies lituanistams (Ukmergės, Panevėžio) organizavo ekskursijas po Žemaitijos literatūrines vietas. L. Skabickienė bendradarbiauja su Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių gimnazijomis, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurine, Laižuvos Antano Vienažindžio, Žemalės pagrindinėmis mokyklomis. Prisideda prie Vyt. Mačernio, profesorių Biržiškų, Šatrijos Raganos, A. Vienažindžio, D. Poškos atminimo, literatūrinių tradicijų puoselėjimo (pasisakymai konferencijose, popietėse, poetinių kompozicijų rengimas, literatūrinių konkursų darbų vertinimas). Nuolat bendradarbiauja su Mažeikių muziejumi ir Viešąja biblioteka (poetinių vakarų rengimas, pranešimai, pasisakymai, poezijos skaitymai). Dalyvauja Mažeikių krašto tremtinių ir politinių kalinių susibūrimuose. Pristatė leidinius: P. Dargio „Mintys raštu“, S. Šviesaitės knygelės. Mokytoja L. Skabickienė yra tapusi neatsiejama Mažeikių krašto kultūros dalimi. Ji redaguoja įvairius literatūrinius leidinius, lankstinukus, rengia pranešimus krašto ir mokslinėms konferencijoms, nuolatos bendrauja su Žemaitijos krašto šviesuoliais, jos nuomonės paiso ir įsiklauso Mažeikių meno taryba ir Mažeikių r. etninės kultūros taryba.

Šaltiniai

  • Vytautas Malūkas. Premija - kaip likimo išbandymas // Santarvė. - 2012. - Kovo 17. - Nr. 32. - P. 1, 8.