Antanas Jamikavičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Jamikavičius Antanas)
Jump to navigation Jump to search

JAMIKAVIČIUS (JONIKAS) ANTANAS, Janikavičius, (g. apie 1791 Telšių apskr. - m. 1854 (kitur - 1850) metais gruodžio 9 (kitur - lapkričio 27 d.) Tirkšliuose), kunigas, vertėjas

Tikroji jo pavardė, greičiausia, buvo Jonikas. Baigė Varnių dvasinę seminariją. 1820 m. buvo įšventintas kunigu. 1820-1822 m. buvo vikaru Tirkšliuose. 1823-1827 m. - Girdiškėje, 1828-1832 m. - Kuliuose, 1833-1834 m. - Budriuose, 1835-1844 m. - altarista Kartenoje. Jo giminaičiui J. Kr. Gintilai pradėjus valdyti Žemaičių vyskupiją, pagaliau po 25 metų, 1845 m., buvo paskirtas Platelių klebonu, tačiau pasirodė toms pareigoms netinkamas ir 1846 m. buvo nukeltas į Tirkšlius altaristu, o 1850 m. pripažintas invalidu.

Iš lenkų k. išvertė „Mokslos krykszjoniszkos dydesis diel iszimokima jaunumenej Rima-Katalikizcko Bažnizeio esantej. Ant prisakimą wizesnibes Lenkiszkay prazcitas yr Vilniuje 1834 dzukawotas o dabar ant žemajtyzckos kalbos par kunega Antona Jankikavizce iszgulditas". Jį išversti skatino giminaitis vyskupas nominatas J. Kr. Gintila, kuris savo lėšomis 1845 m. vertimą išleido. M. Valančius nurodo, kad Antano Janikavičiaus atliktą vertimą J. Kr. Gintila davęs peržiūrėti Varnių kunigų seminarijos prof. Ign. Kulvinskiui, o šis savo ruožtu jį perdavęs klierikams J. Rimkevičiui ir E. Montvilai, kurie vertimą atlikę iš naujo.

Be to, Antanas Janikavičius buvo išvertęs 1838 m. geografijos vadovėlį ir išsiuntęs į Petrapilį cenzūrai. Tačiau šis vadovėlis nebuvo išspausdintas, jo rankraštis dingo.

Šaltiniai

  • Biržiška V. Aleksandrynas II: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. 2-asis (fotografuotas) leidimas. - Vilnius: Sietynas, 1990. - P. 446.
  • Lietuviškoji enciklopedija. - K., 1942. - T. 10. - P. 390-391.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston. 1956. - T. 9. - P. 278.
  • Biržiška V. Lietuvos rašytojai. - V., 1990. - T. 2. - P. 446.
  • Zinkevičius Z. Lietuvių kalba XVIII-XIX a. - V., 1990. - P. 123.
  • Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. - P. 68. ISBN 9986-39-004-4.