Balėnų pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Balėnų pagrindinė mokykla
Balėnų pagrindinė mokykla
Balėnų pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89347 Tirkšlių. sen., Balėnų k.
Tel./Faksas: 8-443-44416
Direktorė (-ius): Vaida Raišutienė (nuo 2018-10-01 iki 2019-08-31); Regina Grinkevičienė (nuo 2002 m. iki 2015-12-31)
Mokinių skaičius: 107
Mokytojų skaičius: 18
Klasių komplektų skaičius: 9 (2008/2009 m.m.)

BALĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA (nuo 1993 m.; 1919-1955 m. - Bružų pradinė, 1955-86 m. -septynmetė, aštuonmetė, 1986-87 m. - Balėnų nepilna vidurinė mokykla), yra Balėnų k., Mokyklos g. 1.

Bružų mokykla 1954 m.
Bružų pradinės mokyklos mokiniai 1930 m.

2019 m. rugpjūčio 31 d. mokykla baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tapo Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos teritoriniu struktūriniu padaliniu, kurio pavadinimas – Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos Balėnų skyrius.;

Istorija

1919 - 1955 m. pradinė mokykla

1919 m. Bružų k., Jono Balsio troboje, įkurta Bružų pradinė mokykla, dabartinės Balėnų pagrindinės mokyklos pirmtakė. Pirmoji mokytoja buvo Kinčinaitė, po jos Stasys Kučka, kuris mokykloje dirbo nuo 1920 m. Buvo trys skyriai, 20 mokinių. Po trijų metų mokykla iškelta pas Domininką Balsį. Mokytoją S. Kučką pakeitė Jonas Perminas. 1926-10-01 vietoj mokytojos Rožės Radvilytės pradėjo dirbti Ukmergės mokytojų kursus baigęs Simonas Garliauskas. [1] Padidėjus mokinių skaičiui ir pasidarius ankšta šiose patalpose, apie 1929 m. mokykla perkelta į Pakamanio trobą, kurioje išbuvo apie aštuonis metus. Čia pradėjo dirbti mokytojas Jasinskas, bet jam išėjus atlikti karinės tarnybos, nuo 1931 m. vietoj jo dirbo Garliauskas.

1933-1934 m. mokykla buvo Aleksandro Strazdausko sodyboje, mokytoja dirbo Janina Vingevičiūtė, jau pradedami mokyti visi keturi skyriai. Šią mokytoją pakeitė Petras Čaras, o mokykla iškelta į Kazimiero Indriuškos sodybą, kurioje veikė iki 1963 m. Čia pradeda dirbti jau po du mokytojus. Nuo 1936-11-01 iki 1939-01-01 čia mokytoju dirbo Jonas Lenkevičius. Mokykloje buvo 4 skyriai, 31 mokinys. Vaikai į mokyklą ėjo nuo rugsėjo 1 d. iki visų šventų ir nuo gegužės 1 iki liepos 1 d. Žiemos metu mokėsi aukštesniųjų skyrių mokiniai. Mokiniai patys pirkosi sąsiuvinius, mokytojui algą mokėjo valdžia, maistą vaikai nešėsi patys. Įvertinimai buvo tik dienynuose pas mokytoją. Baigus 4 skyrius, išlaikius egzaminus, buvo išduodamas pažymėjimas. Nuo 1936 m. mokiniai mokėsi tikybos, daug laiko skirta gamtos ir žemės ūkio dalykams. Vaikai mokėsi gimtosios kalbos, skaičiavimo, tėvynės pažinimo, istorijos, geografijos, dailės, rankų darbelių, muzikos ir dainavimo.

1941-1943 m. mokykloje dirbo šie mokytojai: Juozas Naujokaitis, Jonas Lenkevičius, Danutė Pukevičiūtė, Kontenytė, Mažeika ir kt. Pokario metais mokytojas buvo Freimontas, po jo, iki 1954 m. - Skaisgauskytė, Vitkauskaitė, Grušienė, Poškutė, Kesminaitė ir kt.iki

1955 - 1962 m. septynmetė mokykla

1955 m. Bružų pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę, direktoriumi pradėjo dirbti Juozas Dzindzelieta. Iš pradžių buvo 5 a kl. Bružuose ir 5 b kl. Šerkšnėnų komplekte. Mokykloje dirbo 6 mokytojai: J. Dzindzelieta, Danutė Dzindzelietienė, J. Reivytienė, D. Rukšėnaitė-Nagienė, Petras Sėjanas ir Feliksas Jautakis. Mokėsi apie 70 vaikų. Pertvarkymui įvesti nauji mokymo planai ir programos.

1957-1958 m. mokykla tapo septynmete. Iki 1962 m. mokykloje dirbo šie mokytojai: Danutė Dzindzelietienė, P. Sėjanas, Perminas, F. Jautakis, Jasmontaitė, D. Rukšėnaitė, Eugenija Šimonytė, V. Šeputytė, D. Kesminaitė, V. Jonaitytė, atvyko nauji - Vytautas Vilkas, Augustinas Kinčinas, Aleksandra Jonikaitė, Eugenija Milieškienė. Mokykla išleido keturias septyntokų laidas Bružuose ir dvi laidas Šerkšnėnų komplekte.

1962 m. septynmetė mokyklą peraugo į aštuonmetę. Direktorius Stasys Jankevičius. Išvykusius mokytojus pakeitė nauji: Petras Žvirblis, Liuda Ročytė-Norkuvienė, Bronius Miceika, Milda Ukanytė-Kontutienė, Regina Adomavičienė, Angelė Drazdauskienė. Veikė mokyklos choras (vad. Eugenija Šimonytė-Milieškienė), kuris rajoninėje meno apžiūoje iškovojo antrą vietą, mokytojo A. Kinčino vadovaujami sportininkai dažnai laimėjo prizines vietas rajoninėse sporto šventėse.

Mokykla Balėnuose

 
Pradinių klasių korpusas

1964 m. rugpjūčio 31 mokykla iš Bružų kaimo perkelta į naujas dviejų aukštų mūrines patalpas Balėnų kaime, kuriose yra iki šiol. Iš viso kartu su Šerkšnėnų ir Plienakių komplektais buvo 160 mokinių. Naujos mokyklos direktoriumi buvo St. Jankevičius, kuris dirbo iki 1968 m. 1966 m. uždarytas Šerkšnėnų komplektas, kuriame buvo tik viena klasė. Pradėjus gyventojams keltis į naują Balėnų gyvenvietę, 1967 m. uždarytas ir pirmų-ketvirtų klasių Plienakių komplektas. Mokytoja Sofija Valantinienė perėjo dirbti į Balėnų aštuonmetę mokyklą. Pradėjo dirbti nauja mokytoja Ada Gerikaitė. 1967/68 m.m. mokykloje mokėsi 132 mokiniai, dirbo 11 mokytojų. Tuo metu daug dėmėsio buvo skiriama mokyklos aplinkai, mokomųjų kabinetų turtinimui, pedagoginių žinių sklaidai.

1968 m. mokyklai pradėjo vadovauti St. Narkevičiūtė, 1969-1980 m. - A. Liaugaudas. Kolūkis pastatė mokyklos valgyklą. Gyvenvietėje buvo pastatyti du gyvenami namai mokytojų šeimoms (G. Jautakio ir D. Nagienės). Tuo metu mokyklos buvo atidarytos ir vakarinės 9, 10 ir 11 vidurinės klasės, kurias baigė 3 laidos mokinių. Įrengtas aikštynas, pasodintas parkas. Aštuonmečių mokyklų tarpe rajone mokykla buvo pirmaujanti. Aktyviai dirbo prof. orientavimo krytimi, mokiniai nuolat talkino žemdirbiams.

Nuo 1980 iki 1983 m. mokyklai vadovavo A. Šiaulys. Didelį dėmesį skyrė drausmei, mokymo proceso organizavimui. Garsėjo mokyklos biblioteka, kurioje sukaupta daug grožinės, mokslinės, metodinės, pedagoginės literatūros. Bibliotekai nuo 1964 iki 1990 m. vadovavo mokytoja D. Nagienė.

1984-1992 m. mokyklai vadovavo J. Mingėlienė. Daug dėmėsio skiriama krašto pažinimui. Mokytojų kolektyvas aplankė daug šalių, glaudžiai bendradarbiavo su šefais, veikė interklubas.

1992-1993 m. mokyklos vadovu dirbo A. Stonkus, 1993-2001 m. D. Pocienė. Mokykloje atidarytas kraštotyros muziejus (mokyt. E. Vainauskienė), kurio ekspozicija įrengta atskiroje patalpoje. Daug vietos skiriama mokyklos istorijai. Muziejuje organizuojamos apžvalginės, teminės ekskursijos, klasės valandėlės. Vadovaujant D. Pocienei, vaikų lopšelis- darželis pertvarkytas į pradines klases, atidaryta valgykla-bufetas.

Daugiasuia metų išdirbę mokytojai: D. Nagienė, I. Norvilienė, M. Kontutienė, F. Jautakis, St. Ozolienė, L. Norkuvienė, V. ir A. Liaugaudai.

Nuo 2002 m. kovo mėn. mokyklai vadovauja Regina Grinkevičienė. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdymo turinio gerinimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, ruošiami projektai, mokytojai skatinami juose dalyvauti.

Veikla

2005 m. vykdoma mokyklų tobulinimo programa „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas“, 2006 m.vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Kaimo pagrindinė mokykla — aktyvios veiklos centras po pamokų“ ir vasaros poilsio programa socialiai remtiniems vaikams „Atžalynas“(vadovė R. Grinkevičienė). 2007 m. organizuojama vaikų socializacijos programa „Judručiai“. Tradiciniais tampa Žemės dienos renginiai, Rekordų diena, Mokinių savivaldos diena „Ar lengva būti mokytoju?“, netradicinė diena, skirta kūrybinei veiklai „Belaukiant šventų Kalėdų“, pavasarį pasitinkame nuotaikinga Kaziuko muge, kai mokykla virsta triukšmingu jomarku: kiekviena klasė „įsikuria“ savo „kiemelyje“, kuriame auksinių rankų meistrai ir meistrės išmoningai giria savo prekes, derasi dėl kainos, kartais ir skanumynais pavaišina. Jomarko metu veikia „Laimės šulinys“, susirinkusiuosius aktyviai pirkti ir linksmintis ragina Kazimiera ir Kaziukas.

Mokykloje vykdoma edukacinė-pažintinė veikla. Kasmet, mokslo metų pabaigoje, mokiniams organizuojamos eskursijos po Lietuvą. Per mokslo metus mokiniams organizuojamos išvykos į muziejus, parodas. Labai noriai mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Didžiuojamės jaunaisiais menininkais, kurie garsina mūsų mokyklą: 2007 m. rajoniniame pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Gamtos bičiuliai” Ernesta Jamstrumskytė tapo prizininke, 2008m. Edita Savickytė ir dailės studijos kolektyvas laimėjo II vietą apskrities foto konkurse „Saugus elgesys kelyje“. 2008 m. Dovydas Ušinskas ir Edgaras Maleras dalyvavo VIII Žemaitijos talentų konkurse Plungėje, tautodailininko St. Riaubos vardo premijai laimėti. 2009 m. birželio 1d. Edgaras Maleras tapo šio konkurso nugalėtoju (mokytoja N.Daučiūnaitė). Mūsų mokyklos mokytojų ansamblis (A.Vitkuvienė, R. Skirmontienė, V. Kraujutytė, N. Daučiūnaitė, D. Sprindienė, L.Pocevičienė, V. Šliauterienė) kasmet dalyvauja rajoniniame dainuojančių mokytojų festivalyje „Dainų pynė“ Kalnėnų vidurinėje mokykloje. Mergaičių ansamblis ir pradinių klasių mokinukų „Pop grupė“ kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose projektuose: Sedos V. Mačernio gimnazijoje vykstančioje „Pilietinės dainos šventėje“, projekte „Lietuvių liaudies šventės ir papročiai“ ir pilietinio ir tautinio ugdymo projekte „Dainuoju su...“ (Tirkšlių vidurinėje mokykloje). 2008 m. mergaičių ansamblis koncertavo mūsų mokytojos N.Daučiūnaitės karpinių parodos atidaryme Mažeikių muziejuje (mokytoja R. Skirmontienė). 2008m. Rajono meninio skaitymo konkurso nugalėtoja tapo Rūta Daukantaitė, o 2009 m. balandžio 2d. VI rajoninėje moksleivių kraštotyrininkų konferencijoje „Pamilti kraštą – per jo pažinimą“ Rūta skaitė pranešimą, tema „Žemaičių tarmė – dvasinis turtas ir saugotina vertybė“ (mokytoja I.Alčauskienė). Besiruošdamos konferencijai Rūta Daukantaitė ir Gintarė Briedytė atliko 5-10 kl. mokinių apklausą „Kodėl jaunimas šiandien vengia kalbėti tarmiškai?“, apibendrino tyrimo rezultatus ir paruošė pranešimą šiai konferencijai. Mokykloje vykstančius renginius rajoninėje spaudoje aprašo jaunoji žurnalistė Gintarė Briedytė. Nuo 2007 m. mokyklos bibliotekoje veikia profesinio informavimo taškas (PIT). Tikslas – informuoti moksleivius apie profesijų pasirinkimo galimybes, supažindinti su profesijų pasauliu. Nuo 2009m. lapkričio mėn. bibliotekininkės I. Norvilienės iniciatyva, mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja respublikinėje akcijoje „Atrask lietuvišką knygą“.

Direktoriai

  • St. Jankevičius (1962 - 1968)
  • St. Narkevičiūtė (1968 - 1969)
  • A. Liaugaudas (1969 - 1980)
  • A. Šiaulys (1980 - 1983)
  • J. Mingėlienė (1984 - 1992)
  • A.Stonkus (1992 - 1993)
  • D. Pocienė (1993 - 2001)
  • R. Grinkevičienė (2002 m. kovo mėn. - 2015-12-31)

Šaltiniai

  1. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 10. - P. 1226.

  • Z. Čekauskaitė. Mokytoja Danutė Nagienė (kraštotyrinis aplankas). - Mažeikiai, 1998. - 14 p.