Klemas Inta

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

INTA KLEMAS (g. 1941-11-23 Viliotės k.), Lietuvos ir Akmenės rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

1959 m. baigė Židikų vidurinę mokyklą, dirbo Židikų Mičiurino kolūkio sąskaitininku. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą, įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Studijuodamas susidomėjo Kauno aviacijos sporto klube propaguojamu sklandymo sportu. 1966 m. atliko privalomąją karinę tarnybą, 1971 m. baigė Kalugos aviacijos mokyklą, lakūnas - instruktorius.

1967-1968 m. Viekšnių profesinės technikos mokyklos dėstytojas, 1968-1987 m. Ak­me­nės avia­ci­jos spor­to klu­bo vir­ši­nin­kas, 1977 me­tais man bu­vo su­teik­tas sklan­dy­mo spor­to meist­ro var­das ir la­kū­no in­struk­to­riaus pir­mo­ji kla­si­fi­ka­ci­ja. 1987-1988 m. Akmenės 2-os vidurinės mokyklos mokytojas.

1988 m. spa­lio mė­n. iš­rink­tas Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to Ta­ry­bos Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, 1989-1990 m. pir­mi­nin­kas. 1989 m. Ak­me­nės ra­jo­no Sąjū­džio ta­ry­bos na­rys. Pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti ra­jo­no mo­ky­to­jų ir žem­dir­bių są­jū­dį, kū­rė Ak­me­nės ra­jo­no Trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių klu­bą, jo Ta­ry­bos na­rys, 1990 m. šis klu­bas K. Intą iš­kė­lė kan­di­da­tu į Aukš­čiau­si­ą­­ją Ta­ry­bą, išrinktas po pakartotinių rinkimų 1990 m. gegužės 15 d.

1993-1995 m. Akmenės vidurinės mokyklos mokytojas, 1995-1997 m. Akmenės rajono meras, 1997-2000 m. Akmenės rajono savivaldybės sekretorius. 2000-2007 m. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos tarybos narys.

Nuo 1991 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys, 2003-2005 m. LTS pirmininkas, nuo 2005 pirmininko pavaduotojas.

1995-1997 m., 1997-2000, 2000-2001 m., ir 2007 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys.

1990-1992 m. Lietuvos aeroklubo prezidentas, Akmenės aeroklubo valdybos pirmininkas, Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdybos pirmininko pavaduotojas, signatarų klubo narys. Ap­do­va­no­tas Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to me­da­liu “Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui“ (1991 m.) ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­liu, Lietuvos pakvietimo į NATO proga apdovanotas atminimo ženklu (2002 m.).

Nuorodos